Адреса: м. Харків, вул. Золочівська, 8-А

Телефон: +38 (057) 372-12-20

E-mail: au.gro.esicnn%40esicnn

  • UA

  • EN

Національний науковий центр «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса»

Адреса: м. Харків, вул. Золочівська, 8-А

Телефон: +38 (057) 372-12-20

E-mail: au.gro.esicnn%40esicnn

  • UA

  • EN

Національний науковий центр «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса»


Економічна експертиза

11.1 Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності
Основними завданнями експертизи документів бухгалтерського обліку, оподаткування і звітності є визначення:
● документальної обґрунтованості розміру нестачі або надлишків товарно-матеріальних цінностей і грошових коштів на підприємствах, в установах, організаціях і їх структурних підрозділах (далі - підприємство) періоду їх утворення;● документальної обґрунтованості оформлення операцій з одержання, зберігання, виготовлення, реалізації товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, основних засобів, надання послуг;● документальної обґрунтованості відображення в обліку операцій з основними засобами, товарно-матеріальними цінностями, грошовими коштами, цінними паперами та іншими активами;● документальної обґрунтованості відображення в обліку операцій з нарахування та виплати заробітної плати, інших виплат;● документальної обґрунтованості, задекларованої платником податку бази оподаткування податком на прибуток підприємств, та суми податку, що підлягає сплаті за певний звітний період, визначеної органом податкового контролю;● документальної обґрунтованості формування платником податкових зобов’язань та податкового кредиту з податку на додану вартість, визначення суми податку на додану вартість, що підлягає сплаті, та суми податку на додану вартість, заявленої до бюджетного відшкодування;● документальної обґрунтованості окремих елементів податків та зборів, визначених платником у відповідних деклараціях (розрахунках, звітах).
Орієнтовний перелік вирішуваних питань:
● Чи підтверджується документально встановлена за актом інвентаризації нестача (надлишки) грошових коштів у касі на суму на підприємстві на певну дату?● Чи підтверджується документально нестача товарно-матеріальних цінностей, встановлена за актом інвентаризації на підприємстві, в кількісних та вартісних показниках на певну дату?● Чи підтверджується документально нестача основних засобів на підприємстві в кількісних та вартісних показниках?● Чи підтверджується документально розмір безпідставно виплаченої та списаної по касі підприємства заробітної плати з урахуванням даних, наданих органом (особою), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), та висновків почеркознавчої експертизи про те, що підписи в платіжних документах про одержання заробітної плати (номер відомості, період) учинені не особами, які в них зазначені?● Чи обґрунтовано відшкодовано за певний період витрати на відрядження? Якщо так, то у якій сумі?● Чи підтверджуються документально висновки перевірки у частині, що стосується завищення обсягу і вартості виконаних робіт, з урахуванням висновків інших видів експертиз?● Чи підтверджується документально заявлений у позовних вимогах позивача розмір заборгованості за поставлені підприємству товарно-матеріальні цінності, виконані роботи (надані послуги) за договором за певний період, у тому числі з урахуванням висновків інших видів експертиз?● Чи підтверджується документально зазначене в акті контролюючого органу заниження об’єкта оподаткування за певний період і донарахування до сплати податків та обов’язкових платежів до бюджету (зазначається яких)?● Чи відповідають визначені та задекларовані підприємством доходи за певний період наданим первинним документам та вимогам Податкового кодексу України?● Чи відповідають визначені та задекларовані витрати підприємством за певний період наданим первинним документам та вимогам Податкового кодексу України?● Чи підтверджуються документально витрати підприємства за певний період, що формують собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг?● Чи підтверджується документально та нормативно відображення у податковому обліку підприємства нарахування амортизації за певний період?● Чи підтверджуються документально обсяги господарських операцій та проведення розрахунків з нерезидентами за певний період?● Чи підтверджуються документально висновки акта органу податкового контролю про завищення підприємством заявленої суми бюджетного відшкодування з податку на додану вартість за певний період?● Чи підтверджується документально визначений об’єкт оподаткування з доходів, виплачених підприємством нерезиденту, із джерелом їх походження з України у зазначеному в акті перевірки періоді?