Адреса: м. Харків, вул. Золочівська, 8-А

Телефон: +38 (057) 372-12-20

E-mail: au.gro.esicnn%40esicnn

  • UA

  • EN

Національний науковий центр «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса»

Адреса: м. Харків, вул. Золочівська, 8-А

Телефон: +38 (057) 372-12-20

E-mail: au.gro.esicnn%40esicnn

  • UA

  • EN

Національний науковий центр «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса»


Про нас

Національний науковий центр «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса» (далі — ННЦ ІСЕ) Міністерства юстиції України — одна з найдавніших державних судово-експертних установ України. Діяльність ННЦ ІСЕ спрямована на своєчасне виконання планів науково-дослідних робіт, максимальне задоволення потреб судів, правоохоронних органів, установ, організацій, підприємств і громадян у різноманітних видах експертних досліджень.
У березні 1923 р. видатний український судовий медик і криміналіст М. С. Бокаріус та слідчий із надзвичайних справ при Народному комісаріаті юстиції (далі — НКЮ) УСРР С. С. Савченко реалізували ідею створити в Харкові, який на той час був столицею України, і відновити роботу Київського й Одеського, які існували за царських часів, Кабінетів науково-судової експертизи (далі — КНСЕ). За їхньою ініціативою Рада Народних Комісарів (далі — РНК) УСРР 10 липня 1923 р. видала постанову про створення КНСЕ в системі НКЮ в містах Харкові, Києві й Одесі та затвердила Положення про кабінети науково-судової експертизи — перший нормативний акт, що регулював діяльність установ судової експертизи в Україні. Із листопада 1923 р. на базі кафедри судової медицини Медичного інституту під керівництвом М. С. Бокаріуса розпочав свою діяльність Харківський КНСЕ.
Президент України 28.08.2020 р. підписав Указ № 366/2020 «Про надання Харківському науково-дослідному інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса статусу Національного наукового центру».
У своїй діяльності ННЦ ІСЕ керується законами України, розпорядженнями Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими документами з питань наукової діяльності та судової експертизи, наказами Міністра юстиції України й постановами колегії Міністерства юстиції України, іншими нормативно-правовими актами.
Основними завданнями діяльності ННЦ ІСЕ є:
1) проведення судових експертиз (зокрема, пов’язаних з оцінюванням майна та майнових прав, дослідженням наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів), призначених за кримінальними провадженнями, цивільними, господарськими, адміністративними справами, справами про адміністративні правопорушення й під час виконавчих проваджень;2) проведення експертних досліджень на замовлення фізичних або юридичних осіб із застосуванням засобів і методів судової експертизи (зокрема, з оцінювання майна та майнових прав);3) науково-дослідна робота у сфері судової експертизи та криміналістики й запровадження її результатів в експертну, слідчу та судову практику;4) забезпечення виконання завдань Міністерства юстиції України, інших державних органів із питань експертного забезпечення правосуддя та проведення науково-дослідних робіт у галузі судової експертизи в обумовленому законодавством порядку;5) підготовка та підвищення кваліфікації експертних кадрів, зокрема в галузі права, за освітньою програмою з теоретичних, організаційних, процесуальних питань судової експертизи;6) підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації в царині судової експертизи, криміналістики та права;7) надання освітніх послуг у сфері професійного навчання державних службовців і працівників органів юстиції, інших слухачів для задоволення потреб державних та інших органів;8) науково-методична й інформаційна діяльність у галузі судової експертизи, криміналістики та права;9) надання платних послуг, зокрема у сфері судово-експертної, наукової, науково-технічної, освітньої діяльності, із метою розвитку ННЦ ІСЕ, покращання умов праці та навчання учасників освітнього процесу;10) міжнародна співпраця в галузях судової експертизи, криміналістики, права, підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації й освітньої діяльності.
У ННЦ ІСЕ функціонують Київське, Полтавське, Сумське, Луганське та Донецьке відділення.
Співробітники ННЦ ІСЕ плідно працюють над актуальними експертними проблемами: проводять судові експертизи за понад 90 спеціальностями, більшість із яких вирізняються складністю та є резонансними. Завдяки професійності, високій кваліфікації фахівців і беззаперечній компетентності, співробітники ННЦ ІСЕ сприяють розкриттю значної кількості сучасних резонансних злочинів.
Високий рівень якості проведення в ННЦ ІСЕ експертиз та експертних досліджень підтверджено Атестатами про акредитацію на відповідність вимогам міжнародного стандарту ISO/IEC 17025:2017 і EN ISO/IEC 17020:2014 за 19 напрямами.
Такий рівень якості дає змогу створити дієвий механізм, що забезпечує перехід на новий рівень судово-експертних технологій, сприяє ефективності розроблення науково-методичного забезпечення експертної діяльності.
Із метою підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації (відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України) у ННЦ ІСЕ функціонують аспірантура й докторантура зі спеціальності 081 «Право» (за профілем судово-експертна діяльність). Співробітники ННЦ ІСЕ працюють над дисертаційними дослідженнями на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук (доктора філософії).
У сфері післядипломної освіти з підвищення кваліфікації (згідно з ліцензією Міністерства освіти і науки України) для осіб із вищою освітою в ННЦ ІСЕ проводять підготовку фахівців (зокрема, іноземців) за спеціальністю 081 «Право» за освітньою програмою «Теоретичні, організаційні і процесуальні питання судової експертизи», а також стажування судових експертів практично за всіма експертними спеціальностями.
Щороку в ННЦ ІСЕ виконують науково-дослідні роботи за численною кількістю тем відповідно до тематичного плану науково-дослідних робіт науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України та плану науково-дослідних робіт установи. Щороку збільшується кількість науково-дослідних робіт, що виконуються співробітниками ННЦ ІСЕ.
Одним із провідних напрямів діяльності ННЦ ІСЕ є міжнародна співпраця. Триває плідна робота з іноземними партнерами за раніше укладеними договорами. Науковці установи беруть активну участь у конкурсах, фінансованих за рахунок грантів.
Сучасні фахівці ННЦ ІСЕ, як і його засновники на початку ХХ століття, гідно виконують свій професійний обов’язок — сумлінне служіння істині!