Адреса: м. Харків, вул. Золочівська, 8-А

Телефон: +38 (057) 372-12-20

E-mail: au.gro.esicnn%40esicnn

  • UA

  • EN

Національний науковий центр «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса»

Адреса: м. Харків, вул. Золочівська, 8-А

Телефон: +38 (057) 372-12-20

E-mail: au.gro.esicnn%40esicnn

  • UA

  • EN

Національний науковий центр «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса»


Аспірантура та докторантура

1. Загальні відомості
З метою підготовки висококваліфікованих наукових та науково-педагогічних кадрів у Національному науковому центрі «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України функціонує аспірантура та докторантура за спеціальністю 081 «Право» (за судово-експертним профілем).
Міністерством освіти і науки України Національному науковому центрі «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України надано ліцензію на освітню діяльність у сфері вищої освіти на третьому освітньо-науковому рівні (підготовка докторів філософії) з ліцензійним обсягом 40 осіб (у тому числі іноземців та осіб без громадянства) за спеціальністю 081 «Право».
У 2021 році освітньо-наукову програму третього рівня вищої освіти (PhD) «Доктор філософії» за спеціальністю 081 «Право» акредитовано Національним агентством із забезпечення якості освіти. Строк дії сертифікату про акредитацію до 01.07.2027 року.У 2023 році Національний науковий центр «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України пройшов процедуру електронного ліцензування за результатами якого Міністерством освіти і науки України встановлено ліцензійний обсяг 10 осіб на рік.
Кількість здобувачів за ОНП "Доктора філософії"
Наказ МОН №1253-л від 13.06.2018 Про ліцензування освітньої діяльності
Наказ МОН №2320-л від 30.11.2018 Про ліцензування освітньої діяльності
НАЗЯВО Сертифікат про акредитацію освітньої програми

2. Вступ до аспірантури та докторантури
Національний науковий центр «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України запрошує до аспірантури та докторантури науковців і практиків у галузі судової експертизи, а також тих осіб, що мають намір у майбутньому пов’язати свою діяльність із судовою експертизою з метою здобуття наукових ступенів доктора філософії (PhD) та доктора наук за судово-експертним профілем та предметними напрямами досліджень в межах спеціальності 081 «Право»:
● адміністративне право і процес; ● фінансове право, ● інформаційне право;● кримінальний процес та криміналістика; ● судова експертиза; ● оперативно-розшукова діяльність.
Підготовка здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) та науковому рівнях з метою здобуття ступеня доктора філософії та доктора наук здійснюється на контрактній основі.
Вартість навчання в аспірантурі за рік на умовах контракту, складає:
денна форма навчання – 30000,00 грн.;
заочна форма навчання – 25000,00 грн.
Вартість навчання в докторантурі за рік, на умовах контракту складає 35760,00 грн.
Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії триває 4 роки, а доктора наук 2 роки.
Приймальна комісія до аспірантури та докторантури буде працювати з 1 по 31 серпня 2024 року за адресою: м. Харків, вул. Золочівська, 8-а. З більш детальною інформацією стосовно вступу на навчання до аспірантури та докторантури можна ознайомитись у прикріплених на цій сторінці файлах.   Довідки за телефоном: +38 (057) 372-17-63 (внутр. 147)
Завантажити:Правила прийому до аспірантуриПравила прикріплення поза аспірантуроюПравила прийому до докторантуриПоложення про Приймальну комісіюПоложення про Апеляційну комісіюВимоги до дослідницької пропозиціїПрограма вступного іспиту з іноземної мови (англійської)Програма вступного іспиту зі спеціальності 081 «Право»Програма додаткового вступного іспиту зі спеціальності 081 «Право»

3. Вступ до аспірантури іноземних громадян

Національний науковий центр «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України запрошує іноземців (науковців і практиків у галузі судової експертизи, а також тих осіб, що мають намір у майбутньому пов’язати свою діяльність із судовою експертизою) на навчання в аспірантурі інституту з метою здобуття наукового ступеня доктора філософії (PhD) за предметними напрямами досліджень в межах спеціальності 081 «Право» (за судово-експертним профілем):
● адміністративне право і процес; ● фінансове право, ● інформаційне право;● кримінальний процес та криміналістика; ● судова експертиза; ● оперативно-розшукова діяльність.
Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі за очною та заочною формами навчання в межах ліцензованого обсягу становить чотири роки. Вартість навчання для іноземців та осіб без громадянства за рік на умовах контракту, складає:
денна форма навчання – 2000 EUR;
заочна форма навчання – 1700 EUR.
З більш детальною інформацією стосовно вступу на навчання до аспірантури можна ознайомитись відкривши файл українською або англійською мовами.
Довідки за телефоном: +38 (057) 372-17-63 (внутр. 147)

4. Акредитація ОНП
Документи щодо акредитації освітньо-наукової програми 081 «Право» за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти:
– освітньо-наукова програма (2021);– навчальні плани (2023);рецензії на освітньо-наукову програму;– протоколи зустрічей зі стейкхолдерами;– силабуси дисциплін. Супровідні документи:
положення про організацію освітнього процесу; положення про порядок організації вивчення дисциплін вільного вибору; положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук; індивідуальний план роботи здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії;положення про проведення науково-дослідної практики;– кодекс академічної доброчесності;– положення про Вчену раду ННЦ "ІСЕ ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса";– положення про моніторінг, періодичний перегляд та оновлення освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії;– положення про порядок визнання результатів неформальної та інформальної освіти;порядок оскарження процедури проведення та результатів оцінювання контрольних заходів;концепція освітньої діяльності;звіт про проведення технічного обстеження щодо створення необхідних умов для доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до нежитлових приміщень відповідно державним будівельним нормам, правилам і стандартам.