Адреса: м. Харків, вул. Золочівська, 8-А

Телефон: +38 (057) 372-12-20

E-mail: au.gro.esicnn%40esicnn

  • UA

  • EN

Національний науковий центр «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса»

Адреса: м. Харків, вул. Золочівська, 8-А

Телефон: +38 (057) 372-12-20

E-mail: au.gro.esicnn%40esicnn

  • UA

  • EN

Національний науковий центр «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса»


Експертиза у сфері інтелектуальної власності

В рамках класу судової експертизи у сфері інтелектуальної власності виділено такі експертні спеціальності:

13.1.1. Дослідження, пов’язані з літературними, художніми творами, та інші;13.1.2. Дослідження, пов’язані з комп’ютерними програмами і компіляціями даних (базами даних);13.2. Дослідження, пов’язані з виконаннями, фонограмами, відеограмами, програмами (передачами) організацій мовлення;13.4. Дослідження, пов’язані з промисловими зразками;13.6. Дослідження, пов’язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями.  Дослідження, пов’язані з літературними, художніми творами, та іншіУ рамках експертної спеціальності 13.1.1 «Дослідження, пов’язані з літературними, художніми творами, та інші» проводиться дослідження всіх об’єктів авторського права за виключенням комп’ютерних програм і баз даних, дослідження яких належить до компетенції експертів зі спеціальності 13.1.2. На вирішення експерта можуть бути поставлені такі питання:
● Чи є об’єкт дослідження (назва) (або його частина, яка може використовуватися самостійно) результатом творчої праці згідно з відомостями, зазначеними в матеріалах справи?● Чи містить у собі об’єкт дослідження (або його частина, яка може використовуватися самостійно) ознаки об’єкта авторського права згідно з відомостями, зазначеними в матеріалах справи?● Чи є твір (назва 1) переробкою твору (назва 2)? Якщо так, чи має ця переробка творчий характер?● Чи є твір (назва 1) перекладом твору (назва 2)? Якщо так, чи має цей переклад творчий характер?● Чи мало місце відтворення твору (назва 1) (або його частина, яка може використовуватися самостійно) при створенні твору (назва 2)?● Чи відтворено назву (цитату, персонаж) твору (назва 1) у знаку для товарів і послуг (назва 2)?● Чи відтворено назву (цитату, персонаж) твору (назва 1) у комерційному (фірмовому) найменуванні (назва 2)?Наведений перелік не є вичерпним. 
Дослідження, пов’язані з комп’ютерними програмами і компіляціями даних (базами даних)
На вирішення експерта можуть бути поставлені такі питання:● Чи містить комп’ютерна програма або її складові частини ознаки комп’ютерної програми, як об’єкта права інтелектуальної власності?● Чим є комп’ютерна програма «А» оригінальною?● Чи мало місце відтворення комп’ютерної програми (назва 1) у комп’ютерній програмі (назва 2)?● Чи є вихідні тексти (вихідні коди) або їх частини комп’ютерної програми (назва 1) переробкою вихідних текстів (вихідних кодів) комп’ютерної програми (назва 2)?● Чи є комп’ютерна програма (назва 1) самостійним, оригінальним твором, відмінним від комп’ютерної програми (назва 2)?● Чи відповідає комп’ютерна програма (назва) технічному завданню чи технічному опису?● Чи були внесені до комп’ютерної програми (назва) зміни (модифікації, учинення дій, пов’язаних із функціонуванням комп’ютерної програми відповідно до її призначення, записування й збереження в пам’яті комп’ютера, виправлення явних помилок тощо) з метою забезпечення її функціонування на технічних засобах особи (назва юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи)? Якщо так, то коли саме ці зміни були внесені?Наведений перелік не є вичерпним. 
Дослідження, пов’язані з виконаннями, фонограмами, відеограмами, передачами (програмами) організацій мовленняУ рамках експертної спеціальності 13.2 «Дослідження, пов’язані з виконаннями, фонограмами, відеограмами, передачами (програмами) організацій мовлення» досліджуються об’єкти, які відповідно до законодавства віднесено до об’єктів суміжних прав, а саме:● виконання літературних, драматичних, музичних, музично-драматичних, хореографічних, фольклорних та інших творів;● фонограми;● відеограми;● передачі (програми) організацій мовлення. На вирішення судової експертизи можуть бути поставлені такі питання:● Чи має об’єкт, що досліджується, ознаки об’єкта суміжних прав (виконання, фонограми, відеограми, передачі (програми) організації мовлення)?● Чи мало місце повне або часткове відтворення фонограми (відеограми) (назва)?● Чи має об’єкт, що досліджується, ознаки передачі (програми) організації мовлення? Якщо так, то які саме ознаки передачі (програми) організації мовлення притаманні цьому об’єкту?● Чи мало місце повне або часткове використання програми (передачі) організації мовлення (назва) у процесі діяльності особи (назва юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи)?Цей перелік не є вичерпним. 
 Дослідження, пов’язані з промисловими зразкамиОб’єктами досліджень цього виду судової експертизи є промислові зразки, зображення об’ємних і зображувальних торговельних марок, а також зовнішній вигляд промислових виробів. На вирішення експерта можуть бути поставлені такі питання:● Які ознаки промислового зразка є суттєвими?● Чи відповідає промисловий зразок за патентом України (номер) умові патентоздатності «новизна» відповідно до матеріалів справи?● Чи використано у виробі (назва) всю сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України (номер)?● Чи присутні в сукупності ознак промислового зразка за патентом України (номер) ознаки, яких не було в матеріалах заявки?Цей перелік не є вичерпним.  Дослідження, пов’язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннямиОб’єктами досліджень цього виду судової експертизи є: засоби індивідуалізації (торговельні марки (знаки для товарів і послуг); комерційні (фірмові) найменування; зазначення походження товарів) та інші позначення, що не набули правової охорони. Орієнтовний перелік питань, що ставляться на вирішення експертизи при розгляді спорів, пов’язаних з торговельними марками (знаками для товарів і послуг), комерційними (фірмовими) найменуваннями, зазначеннями походження товарів:● Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України (номер) таким, що не мав розрізнювальної здатності на дату (зазначити дату)?● Чи складається знак для товарів та послуг за свідоцтвом України (номер) лише з позначень, що є загальновживаними, як позначення товарів і послуг певного виду?● Чи складається знак для товарів та послуг за свідоцтвом України (номер) лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні зазначених у свідоцтві товарів і послуг або у зв’язку з ними?● Чи є знак для товарів та послуг за свідоцтвом України (номер) оманливим?● Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України (номер) таким, що може ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу?● Чи складається знак для товарів та послуг за свідоцтвом України (номер) лише з позначень, що є загальновживаними символами або термінами?● Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України (номер) тотожним або схожим зі знаком для товарів та послуг за свідоцтвом (номер) настільки, що їх можна сплутати?● Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України (номер) тотожним або схожим з фірмовим найменуванням (назва) настільки, що їх можна сплутати?● Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України (номер) тотожним або схожим з кваліфікованим зазначенням походження товарів (назва) настільки, що їх можна сплутати?● Чи є позначення (назва), нанесене(а) на (вказати куди) або застосоване(а) у (вказати де), тотожним або схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованим знаком для товарів та послуг за свідоцтвом України (номер)?● Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України (номер) схожим з фірмовим найменуванням (назва) настільки, що їх можна сплутати?● Чи містить зображення промислового зразка за патентом України (номер) знак для товарів і послуг за свідоцтвом (номер 2), який був раніше зареєстрований чи заявлений на реєстрацію в Україні на ім’я іншої особи?● Чи містить зображення промислового зразка за патентом України (номер) фірмове найменування (назва), що відоме в Україні й належить ТОВ (назва 2), яке одержало право на нього до дати подання до Установи заявки на промисловий зразок?● Чи містить зображення промислового зразка за патентом України (номер) кваліфіковане зазначення походження товарів (назва)?
Цей перелік не є вичерпним.