8-A, Zolochivska St., Kharkiv, UA-61177

Tel: +38 (057) 372-12-20

E-mail: au.gro.esicnn%40esicnn

National Scientific Center «Ноn. Prof. М.S. Bokarius Forensic Science Institute»

8-A, Zolochivska St., Kharkiv, UA-61177

Tel: +38 (057) 372-12-20

E-mail: au.gro.esicnn%40esicnn

National Scientific Center «Ноn. Prof. М.S. Bokarius Forensic Science Institute»

Гірничотехнічна експертиза

10.15 Дослідження причин та наслідків надзвичайних подій у гірничій промисловості та в підземних умовах
Основними завданнями гірничотехнічної експертизи є:
● верифікація виду техногенної аварії на гірничому підприємстві (рудникова ендогенна чи екзогенна пожежа, обвалення порід покрівлі, вибух пилометаноповітряної суміші, затоплення підземних виробок, газодинамічні явища, гірничий удар тощо), встановлення її причин та обставин, а також ступеня тяжкості матеріально-технічних і екологічних наслідків; з’ясування причин порушень технологічного гірничого процесу; визначення відповідності фактичних умов експлуатації гірничих машин, механізмів, обладнання, інструментів вимогам нормативно-технічної документації, їх технічного стану й придатності для виконання конкретних технологічних та технічних операцій;● виявлення наявності дефектів гірничих машин, обладнання й механізмів, технічних причин і часу їх виникнення;● встановлення відповідності кваліфікації суб'єкта технологічного процесу характеру роботи, яка ним виконується;● визначення об'єктивної можливості виконання певних дій у заданих гірничогеологічних та гірничотехнічних умовах;● встановлення недоліків організаційно-технічного характеру у виробничому процесі гірничого підприємства;● визначення відповідності умов праці на гірничому підприємстві й певному робочому місці правилам і нормам техніки безпеки;● виявлення обставин, наслідком яких стало професійне захворювання, виробниче травмування чи аварія на підприємстві гірничої промисловості;● встановлення послідовності явищ, що призвели до надзвичайної ситуації на шахті;● встановлення придатності (якості) використовуваних матеріалів та інструментів відповідно до безпеки ведення певного виду робіт;● встановлення природних або гірничогеологічних явищ, які могли обумовити виникнення досліджуваної події, з урахуванням впливу людського фактора;● оцінка адекватності дій причетних до події осіб у певній виробничій ситуації;● встановлення відповідності поведінки осіб, причетних до події, вимогам нормативно-правових актів з охорони праці, що регламентують дії гірників та інженерно-технічних працівників у нормальних та екстремальних виробничих умовах;● виявлення дій осіб, що не відповідали вимогам нормативно-правових актів з охорони праці і які знаходилися у прямому (безпосередньому) причинно-наслідковому зв'язку з настанням події або ускладненням та розвитком негативних наслідків певної надзвичайної ситуації.
Орієнтовний перелік вирішуваних питань:
● Які організаційні та технічні причини виникнення надзвичайної ситуації?● Які особи, причетні до події, мали технічну можливість запобігти настанню надзвичайної ситуації та які їх дії (бездіяльність) з технічної точки зору знаходились в прямому (безпосередньому) причинно-наслідковому зв'язку з настанням події та її негативними наслідками?● Чи відповідають дії осіб, причетних до створення загрози загибелі людей або настання інших тяжких наслідків на виробництві, вимогам відповідних нормативно-правових актів з охорони праці?● Що стало причиною загрози загибелі людей або настання інших тяжких наслідків на виробництві?● Дії яких осіб у даній виробничій ситуації не відповідають вимогам нормативно-правових актів з охорони праці?● Чи відповідає стан охорони праці на виробництві вимогам нормативних актів з охорони праці?● Чи відповідає організація роботи на виробництві вимогам нормативних актів з охорони праці?● Чи відповідає порядок виконання робіт на виробництві вимогам технічної документації (експлуа-таційна інструкція, паспорт, технологічний регламент)?● Невиконання яких вимог безпеки з технічної точки зору перебуває у причинно-наслідковому зв’язку зі створенням загрози загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків на виробництві?● Які порушення вимог нормативно-правових актів з охорони праці допущені особами, причетними до створення загрози загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків?● Чи відповідають матеріали розслідування аварії або нещасного випадку вимогам нормативних актів з охорони праці?● Вимоги яких нормативних актів з питань охорони праці не забезпечені особами технічного персоналу під час виконання робіт в досліджуваній виробничій ситуації?● Чи відповідає технічний стан устаткування, механізмів, гірничих машин вимогам технічних регламентів та експлуатаційних інструкцій?● Чи відповідає технічний стан устаткування, механізмів, гірничих машин умовам виробничого середовища, в якому вони експлуатуються?● Невиконання яких вимог нормативних актів з охорони праці та технологічного процесу технічним персоналом спричинило небезпечну виробничу ситуацію та настання в її умовах аварії, нещасного випадку?● Чи відповідав стан та вид кріплення гірничих виробок, в яких сталася аварія, розробленому паспорту кріплення?