Адреса: м. Харків, вул. Золочівська 8-А

Телефон: +38 (057) 372-12-20

E-mail: au.gro.esicnn%40esicnn

Національний науковий центр «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса»

Адреса: м. Харків, вул. Золочівська 8-А

Телефон: +38 (057) 372-12-20

E-mail: au.gro.esicnn%40esicnn

Національний науковий центр «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса»

Почеркознавча експертиза та лінгвістична експертиза

Почеркознавча експертиза
Об’єктами почеркознавчої експертизи є підпис і почерк (у вигляді рукописних записів, як буквених так і цифрових).Орієнтований перелік питань:Чи виконано рукописний текст (рукописні записи) у документі (назва документа та його реквізити, графа, рядок) певною особою?Чи виконані рукописні тексти (рукописні записи) у документі (документах) (назва документа та його реквізити, графа, рядок) однією особою?Чи виконано підпис від імені особи (прізвище, ім’я, по батькові особи, від імені якої зазначено підпис) у документі (назва документа та його реквізити, графа, рядок) тією особою, від імені якої він зазначений, чи іншою особою?Чи виконано рукописний текст у документі (назва документа та його реквізити, графа, рядок) під впливом збиваючих факторів (природних, штучних)?Чи виконано підпис від імені особи (прізвище, ім’я, по батькові особи, від імені якої зазначено підпис) у документі (назва документа та його реквізити, графа, рядок) під впливом збиваючих факторів (природних, штучних)?Особою якої статі виконано рукописний текст?До якої групи за віком належить виконавець рукописного тексту?На почеркознавчу експертизу (або експертне дослідження) надаються оригінали документів, відповідно до п. 3.5 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (зі змінами та доповненнями).Для проведення почеркознавчої експертизи (або експертного дослідження) необхідно надати вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку і підпису певної особи від імені якої значиться підпис (та/або особи, яка виконала підпис від імені іншою особи).Вільними зразками є рукописні тексти, рукописні записи (буквені та цифрові), підписи, достовірно виконані певною особою до дати складання досліджуваного документа; умовно-вільними є зразки почерку, виконані певною особою до виникнення справи, але пов'язані з обставинами цієї справи, або виконані після виникнення справи, але не в зв'язку з її обставинами; експериментальні зразки почерку – це такі, що виконані безпосередньо для проведення експертизи (або експертного дослідження).В якості вільних зразків можуть бути надані тексти, підписи, що належать до службової переписки, автобіографії, особисто заповнені анкети, заяви, листи, підписи в установчих, приватизаційних документах, посвідченнях, договорах, заявах про видачу паспорта, платіжних відомостях, касових ордерах, пенсійних справах, анкетах, щотижневиках, блокнотах та інших документах.Вільних зразків почерку повинно бути не менше ніж на 15 аркушах, підписів – не менше 15, експериментальних зразків почерку – не менше ніж на 10-15 аркушах, експериментальних зразків підписів – не менше 5-8 аркушів.
Лінгвістична експертиза
Лінгвістична експертиза писемного мовлення поділяється на авторознавчу експертизу та семантико-текстуальну експертизу.Для їх проведення надаються документи як в оригіналах, так і у копіях.Об’єктами дослідження авторознавчої експертизи можуть бути рукописні і друковані тексти. Орієнтований перелік питань для авторознавчої експертизи:Чи є певна особа автором наданого на дослідження тексту?Чи є певна особа автором декількох різних текстів?Чи є автор та виконавець тексту однією або різними особами?Чи даний текст складений кількома авторами?Які риси соціально-біографічного портрета автора можна встановити за даним текстом?Якою є основна мова спілкування певної особи - автора даного тексту?Яким є місце формування мовленнєвих навичок (рідна мова) певної особи - автора даного тексту?Чи спостерігаються в тексті ознаки, які свідчать про складання тексту автором під впливом будь-яких збиваючих факторів?Чи складено текст документа особою самостійно або під диктування чи його виконано шляхом переписування?Чи складений текст документа зі свідомим перекручуванням ознак писемного мовлення?Під час підготовки матеріалів для проведення авторознавчої експертизи з метою встановлення авторства необхідно надати вільні, умовно-вільні й експериментальні зразки писемного мовлення певної особи.Вільних зразків писемного мовлення повинно бути не менше ніж на 15 сторінках, експериментальних зразків писемного мовлення – не менше 10-15 сторінок.Вільними зразками писемного мовлення є тексти, які достовірно виконані певною особою до дати складання документа, який підлягатиме дослідженню. Умовно-вільними є зразки писемного мовлення, виконані певною особою до виникнення справи, але пов'язані з обставинами цієї справи, або виконані після виникнення справи, але не в зв'язку із її обставинами; експериментальні зразки – це такі, що виконані безпосередньо для проведення авторознавчої експертизи.Всі зразки повинні відповідати досліджуваному тексту за мовою, якою його складено, за характером документа, виходячи з його призначення і сфери обігу (доповідна записка, особистий лист, скарга тощо.Під час написання експериментальних зразків певної особи пропонується самостійно скласти текст на вільно обрану тему, аналогічну досліджуваному тексту за функціональним призначенням (скарга, особистий лист, доповідна записка тощо), а також скласти , аналогічні досліджуваному тексту за функціональним призначенням та за темою тексту. Мінімальний обсяг зразків коливає біля 100 слів. Можуть надаватися експериментальні зразки, які за стилем і деякими іншими характеристиками відрізняються від документа, що досліджується.Загальний обсяг експериментальних зразків – від 5 самостійно складених текстів на вільну тему, а також на тему, близьку до теми досліджуваного тексту.Семантико-текстуальною експертизою вирішуються завдання із встановлення змісту понять, лексичного значення слів або словосполучень, використаних в тих чи інших текстах, їх стилістичного забарвлення, смислового навантаження, характеру інформації (чи може така інформація розглядатися як образлива) тощо.Орієнтований перелік питань для семантико-текстуальної експертизи:Які значення мають слова, словосполучення, фрази, зафіксовані в досліджуваному тексті?Яким є об’єктивний зміст досліджуваного словосполучення, речення, тексту, групи текстів?Чи містяться у тексті висловлювання, виражені у формі закликів до певних дій (вказати, яких саме)? Якщо так, то чи є ці заклики публічними (або який характер та форму мають ці заклики)?Чи міститься в тексті інформація позитивного або негативного характеру щодо певної фізичної або юридичної особи?Чи містяться в тексті висловлювання образливого характеру щодо певної особи?Чи є висловлювання фактичним твердженням або оціночним судженням?Вказане коло питань, що вирішується експертами-лінгвістами, не є вичерпним. Під час проведення авторознавчої та семантико-текстуальної експертизи можуть вирішуватись і інші питання, що стосуються предмета лінгвістичної експертизи.